Turiscoop

En aquest projecte es volen vincular les cooperatives agràries amb experiències
turístiques, a través de l’aprofitament dels recursos del territori, la suma amb proveïdors
locals, i l’aportació d’innovació i creativitat amb la finalitat de crear un producte diferencial, que cridi l’atenció i serveixi de reclam, per dinamitzar les cooperatives i paral·lelament el territori i difondre, mitjançant experiències cooperatives, els valors del cooperativisme a la societat.

Espècies silvestres comestibles i varietats tradicionals com a eina de dinamització territorial

El projecte neix com a resposta als fenòmens de la intensificació de l’agricultura, la globalització i la pèrdua del coneixement i usos de les plantes silvestres (cultivades o no cultivades), que han provocat una pèrdua de la diversitat alimentària, l’empobriment rural i l’homogeneïtzació del mosaic agroforestal.

Observatori de sistemes de pagaments per al desenvolupament local i comunitari

L’Observatori de Sistemes de Pagament neix com un projecte amb voluntat transformadora a partir de detectar que cada vegada la societat és més conscient del valor social lligat a l’acció econòmica, i això fa que sigui fonamental dotar les entitats d’economia social, les administracions locals i els agents en la dinamització de l’economia local, de les eines i coneixements necessaris per gestionar el seu sistema financer.

Accés al sòl per a les cooperatives d’habitatge

El projecte neix a partir de la identificació de diferents necessitats: d’una banda, la
dificultat que tenen els col·lectius interessats en l’habitatge de cessió d’ús per identificar sòls aptes per portar a terme el seu projecte de cooperativa d’habitatge i, d’altra banda, la necessitat que tenen els ajuntaments de disposar de suport per definir els criteris i les eines que facin possible la cessió de sòls o els mecanismes per impulsar aquest model d’habitatge al seu municipi.