Entitat promotora i agrupada/ades

L’Esberla SCCL; Antígona Procesos Participativos; El Pa Sencer, Sccl; Arran De Terra SCCL; Associació de Menjadors Ecològics

Descripció del projecte

El projecte consisteix en la creació d’una assessoria integral per acompanyar la transició agroecològica de les cuines per a col·lectivitats. Aquesta transició contribuirà a enfortir econòmicament un sector agroalimentari de país sostenible a tots els nivells, clau per fer front a l’emergència climàtica i garantir l’accés de la població a una alimentació saludable.

El projecte pretén:
– Vers les agrupades: Transversalitzar i multiplicar la seva capacitat d’incidència social, i enfortir i reactivar la seva activitat econòmica, agrupant-se en una fórmula de segon grau, i articulant-se com a projecte integral i sostenible en el temps.

– Vers l’Administració local: Esdevenir una proveïdora de referència, garantint un enfocament transversal i una interlocució única per als assessoraments i generant itineraris reproduïbles i contextualitzats en els sistemes locals.

– Vers els diferents agents de la cadena: Posicionar-se com un espai de formació i incidència reconegut, generant coneixement rigorós i sistematitzat i transferint el coneixement, capacitant i dinamitzant agents del territori perquè desenvolupin o enforteixin les activitats econòmiques agroalimentàries per a una transició permanent.

Dades de contacte

Víctor Jambert Jiménez

vjambert@esberla.cat

691 680 415

Web i xarxes socials
InstagramYouTube
Sector d'activitat

Serveis d’assessoria i gestoria

Àmbit territorial

Catalunya