Accés al sòl per a les cooperatives d’habitatge

El projecte neix a partir de la identificació de diferents necessitats: d’una banda, la
dificultat que tenen els col·lectius interessats en l’habitatge de cessió d’ús per identificar sòls aptes per portar a terme el seu projecte de cooperativa d’habitatge i, d’altra banda, la necessitat que tenen els ajuntaments de disposar de suport per definir els criteris i les eines que facin possible la cessió de sòls o els mecanismes per impulsar aquest model d’habitatge al seu municipi.