67.- Quin és el marc laboral aplicable als socis treballadors d’una cooperativa de treball associat?

Els criteris bàsics del règim de la prestació del treball han d’ésser determinats o bé en els estatuts o bé en un Reglament de Règim Interior aprovat per la majoria de dos terços de vots dels assistents a l’assemblea general.

La cooperativa podrà regular, com a matèria de règim de treball, l’organització del treball, les jornades, el descans setmanal, les festes laborals, les vacances, els permisos, la classificació professional, els criteris retributius -especialment les bestretes laborals-, la mobilitat funcional i geogràfica, les excedències o qualsevol altra causa de suspensió o extinció de la relació de treball cooperatiu, i, en general, tota altra matèria vinculada directament amb els drets i les obligacions derivats de la prestació de treball pels socis treballadors. (Art. 132 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol)

68.- Una cooperativa de treball associat pot tenir treballadors que no siguin socis?

Sí, una cooperativa de treball associat pot tenir treballadors que no siguin socis, sempre i quan el nombre d’hores l’any fetes pels treballadors amb contracte laboral no superi el 30% del total d’hores l’any fetes pels socis treballadors. (art. 131 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol)

Ara bé, pel càlcul d’hores esmentat no s’ha de tenir en compte:

  1. Els treballadors que formin part de la cooperativa en virtut de subrogació legal
  2. Els treballadors que substitueixin socis treballadors que estiguin en excedència, incapacitat laboral temporal, gaudint de permís de maternitat o paternitat o que estiguin exercint un càrrec públic o complint un deure públic de caràcter inexcusable.
  3. Els treballadors que treballin en centres de treball subordinat o accessori.
  4. Els treballadors que tinguin un contracte de pràctiques, per a la formació o per obra o servei determinats.
  5. Els treballadors contractats de conformitat amb una disposició de foment de l’ocupació de persones amb discapacitats físiques o psíquiques.
  6. Els treballadors amb contracte de treball que rebutgin expressament la proposta de la cooperativa de la cooperativa per a adquirir la condició de socis. en tot cas, el nombre de treballadors en actiu que hagin renunciat expressament a ésser socis no pot ser superior al nombre de socis actius existents en aquell moment.

69.- La cooperativa de treball associat ha d’aplicar el conveni col•lectiu del seu sector als socis treballadors?

No és necessari, ja que el soci treballador si bé s’assimila a un treballador per compte aliena a nivell fiscal, la seva relació no és laboral sinó que s’estableix pels estatuts, el reglament de règim interior i els acords de l’assemblea.

No obstant la cooperativa pot prendre l’acord d’acollir-se a un conveni col·lectiu, i en aquest cas, sí que serà aplicable a les persones sòcies de la cooperativa.

70.- Quin és el règim de la Seguretat Social aplicable als socis que treballen en una cooperativa?

Les persones sòcies de treball, en cooperatives que no siguin de Treball Associat, han d’optar necessàriament pel Règim General de la Seguretat social.

En canvi, pel que fa a les Cooperatives de Treball Associat, les persones sòcies hauran d’optar per afiliar-se al règim general de la Seguretat Social o al règim especial de Treballadors Autònoms, però totes hauran d’afiliar-se al mateix règim i aquesta opció pel règim de cotització a la Seguretat Social ha de constar expressament als estatuts.

71.- Quin és el millor règim de cotització a la Seguretat social per als socis treballadors, el règim general o el règim d’autònoms?

No hi ha una resposta única vàlida per tothom. Dependrà dels recursos disponibles de la cooperativa, i de les pretensions individuals dels socis a l’hora de voler disposar de major o menor protecció de les contingències que es puguin produir en la relació del treball i també a efectes del càlcul de la pensió etc…

En qualsevol cas, no s’ha d’associar el règim general necessàriament amb el règim més protector, ja que la cooperativa que tingui els seus socis en règim d’autònoms, pot decidir incrementar la cotització (i per tant la corresponent despesa) fins a un nivell similar de protecció, que el que tindrien en règim general.

72.- Quina diferència hi ha entre el règim general o el règim d’autònoms a la Seguretat Social?

En el Règim Especial de Treballadors Autònoms, el treballador/a paga una quota fixa mensual, resultant de multiplicar el tipus de cotització per la base de cotització. Aquesta base és triada voluntàriament pel treballador entre un import mínim i un import màxim fixats per la llei, en canvi en el Règim General la base de cotització no és una quantitat a triar entre un mínim i un màxim, sinó que ve donada per l’import de les bestretes laborals. A part, cal tenir en compte que la cotització a abonar en el Règim General se subdivideix en dos, la quota corresponent al treballador i la quota corresponent a l’empresa

73.- Una vegada s’ha optat pel Règim General de la Seguretat Social o el Règim d’Autònoms, es pot canviar aquesta opció?

Es pot canviar d’opció un cop passats 5 anys des de que es va optar per una de les dues opcions, complint les condicions fixades per la Seguretat Social, i modificant l’article corresponent dels estatuts en què es va determinar l’opció.

74.- Poden els socis d’una cooperativa de treball associat treballar i cotitzar a temps parcial?

Per poder cotitzar a temps parcial la cooperativa haurà d’aportar còpia dels estatuts, del reglament de règim intern o certificació de l’assemblea o del consell rector, en els quals haurà de figurar el nombre d’hores de treball al dia, a la setmana o a l’any, i la distribució horària. Es considerarà que els socis fan la seva activitat a temps parcial quan les hores de treball al dia, a la setmana, al mes o a l’any siguin inferiors al 77% de la jornada a temps complert fixada en el conveni col·lectiu aplicable en el sector d’activitat i àmbit geogràfic de la cooperativa, o, en el seu defecte, de la jornada laboral ordinària màxima legal.

Aquestes prescripcions es contenen al Reial decret 1278/2000 de 30 de juny que va desenvolupar la disposició final 6a de la Llei de Cooperatives (estatal).

Pel que fa a l’import de les cotitzacions a temps parcial dels cooperativistes, no podran ser inferiors a les quantitats que per als diferents grups de cotització s’indiquen anualment a l’Ordre de desenvolupament de les normes de cotització a la Seguretat Social.