Condicions generals:

El nombre de places disponibles per assistir a les activitats és limitat i sempre és necessària la inscripció prèvia. Consulta sempre al web la data, hora i adreça del centre on s’imparteix l’activitat a la que t’has inscrit.

Documentació:

Quan vinguis a l’activitat és imprescindible que portis el teu DNI o NIE original i en vigor.

En el cas que portis el Certificat de Registre de Ciutadà de la Unió (NIE en paper), caldrà adjuntar també el Passaport o document en vigor del país d’origen.

Si tens un NIE no comunitari caducat, hauràs d’aportar també per poder participar a l’activitat, el certificat policial de renovació.

Control d’assistència:

Les activitats amb més d’una sessió impliquen assistència obligatòria a la primera per poder participar a les següents.

És obligatori signar el full d’assistència present a la recepció del centre on s’imparteix l’activitat abans d’accedir a l’aula.

Per garantir el rigor i la qualitat formativa, les activitats comencen amb puntualitat. No serà possible accedir a les aules 15 minuts després de l’hora d’inici.

Donarse de baixa a les activitats:

Si després d’haver realitzat la inscripció no pots assistir a l’activitat caldrà que et donis de baixa per tal que algú altre pugui aprofitar la teva plaça. Ho podràs fer enviant un correu electrònic a informacio@economiasocial.coop

En cas de no assistir a una activitat i no comunicar la baixa, la informació quedarà recollida al teu expedient com a no assistent a l’activitat.

En el cas d’activitats de pagament, no es farà devolució de l’import del curs a les persones que no hi assisteixin o que no es donin de baixa en els terminis establerts.

Política de Privacitat

Veure termes i condicions