75.- Tenen les cooperatives algun règim fiscal especial?

Sí, la llei 20/1990, de 19 de desembre, de Règim Fiscal de les Cooperatives, vigent actualment, recull la majoria de beneficis fiscals reconeguts a aquestes societats i que donen lloc a tres nivells pel que fa a la protecció fiscal:

a) Protegides

b) Especialment protegides

c) No protegides

76.- Quines cooperatives es poden considerar fiscalment protegides?

Són aquelles cooperatives que s’ajusten a les disposicions de les lleis de cooperatives, estatals i/o autonòmiques, i no hagin perdut la condició de fiscalment protegides, per incórrer en alguna de les causes de l’article 13 de la Llei 20/1990 de 19 de novembre de règim fiscal de les cooperatives.

77.- Quines cooperatives es poden considerar especialment protegides?

El màxim grau de protecció fiscal s’atorga a aquelles cooperatives de primer grau que, a més de complir totes les condicions per a poder ser qualificades com cooperatives protegides, pertanyen a algun dels següents grups de cooperatives i compleixen les condicions imposades a cadascun d’ells per accedir a la protecció especial:

Cooperatives de treball associat
Cooperatives agràries
Cooperatives d’explotació comunitària de la Terra
Cooperatives del Mar
Cooperatives de consumidors i usuaris

(Art. 7 de la Llei 20/1990, de 19 de novembre de règim fiscal de les cooperatives). 

78.- Quines cooperatives es poden considerar com a No protegides:

Són aquelles que no compleixen els requisits per a ser qualificades com a cooperatives protegides o que han incorregut en alguna de les causes de pèrdua de la condició de cooperativa protegida.

79.- Quins beneficis fiscals tenen les cooperatives protegides?

– Exempció en l’Impost de Transmissions Patrimonials i actes jurídics documentats en les següents operacions:

–          Actes de constitució, ampliació de capital, fusió i escissió.

–          Constitució i cancel·lació de préstecs.

–       Adquisicions de béns i drets que s’integrin en el Fons d’Educació i Promoció cooperativa per al compliment de les seves finalitats.

– Llibertat d’amortització en l’Impost de Societats (IS), pels actius fixes nous amortitzables que es comprin en el termini dels tres anys següents a la inscripció de la cooperativa en el Registre.

– Pel que fa al tipus de gravamen en l’impost de societats (IS):

–          A la base imponible positiva o negativa corresponent als resultats cooperatives, se li aplicarà el tipus del 20%.

–          A la base imponible positiva o negativa corresponent als resultats extracooperatius, se li aplicarà el tipus general de l’impost de societats.

– Bonificació del 95% en l’Impost d’Activitats Econòmiques (en el cas que s’hagi de pagar).

– Bonificació del 95% de l’Impost sobre Bens Immobles rústic a les cooperatives agràries i d’explotació comunitària de la terra.

(Art. 33 de la Llei 20/1990, de 19 de novembre de règim fiscal de les cooperatives.)

80.- Quins beneficis fiscals tenen les cooperatives especialment protegides?

Els serà  d’aplicació els següents beneficis fiscals:

 • Exempció en l’Impost de Transmissions Patrimonials i actes jurídics documentats per la compra de béns i drets que afavoreixin en compliment dels fins socials
 • Bonificació del 50% en la quota íntegra de l’Impost de Societats
 • Bonificació especial per les cooperatives de treball associat del  90% de la quota íntegra de l’IS, durant els 5 primers anys d’activitat si integren, al menys, el 50% de socis minusvàlids que estiguin sense feina en el moment de constitució.

(Art. 34 de la Llei 20/1990, de 19 de novembre de règim fiscal de les cooperatives.)

81.- Quines són les causes de pèrdua de la protecció fiscal de les Cooperatives?

Aquestes son les principals causes a títol enunciatiu:

 • Les relacionades amb el funcionament i la destinació del Fons de Reserva Obligatori i del Fons d’Educació i Promoció.
 • Les relaciones amb la retribució dels socis mitjançant interessos i retorns, fora dels paràmetres establerts a la llei
 • Les relacionades amb una imputació de pèrdues incorrecte
 • Les relacionades amb el percentatge de participació en capital d’un soci quan la normativa corresponent la limiti
 • Les relacionades amb la participació en el capital d’altres societats, més enllà dels límits que permet la llei.
 • Les relacionades amb el volum d’operacions que les cooperatives realitzen amb tercers no socis.
 • Les relacionades amb un nombre de socis inferior al previst legalment.
 • Les relacionades amb disposar d’un capital inferior, al mínim establert en les estatuts
 • Les relacionades amb la finalització de l’objecte social, paralització de l’activitat de la cooperativa o inactivitat dels seus òrgans socials.
 • Les relacionades ambla falta d’auditoria de la cooperativa en el cas que aquesta sigui obligatòria.

 (Art. 13 de la Llei 20/1990, de 19 de novembre de règim fiscal de les cooperatives.)

109.- Com ha d’actuar una cooperativa a l’hora d’imputar les pèrdues que s’hagin posat de manifest en l’assemblea anual d’aprovació de comptes?

Pel que fa a les pèrdues, l’article 82 de la Llei Catalana de Cooperatives estableix que és vàlid aplicar-les a un compte especial per amortitzar-les amb càrrec a beneficis futurs amb un termini màxim equivalent al termini que dona la Llei de l’Impost de Societats per a la compensació de quotes negatives: Quinze anys

En qualsevol cas els Estatuts han de fixar els criteris per a la compensació de pèrdues, tenint en compte els següents paràmetres:

 

 • Fins a un 50% de les pèrdues es poden imputar al Fons de Reserva Obligatori.
 • La totalitat de les pèrdues es poden imputar als fons de reserva voluntaris de la cooperativa.
 • La quantia no compensada amb els fons de reserva s’imputa a la persona sòcia en proporció a la participació en l’activitat cooperativitzada.