Entitat promotora i agrupada/ades

Tandem Go SCCL

Descripció del projecte

flexible a organitzacions de l’economia social i el tercer sector, a través d’una aplicació digital amb un potencial de més de 340 organitzacions clientes i 4.170 treballadores. A través de la plataforma de retribució flexible, les persones treballadores poden destinar part del seu sou a serveis que estan exempts de tributar IRPF (restauració, transport, escola bressol, assegurança mèdica i formació), de manera que poden augmentar el seu poder adquisitiu.

Un cop posada en marxa l’aplicació, l’objectiu és executar el pla de comunicació i comercialització per impulsar la venda dels serveis en línia. Mitjançant la contractació d’un perfil comercial i la implementació d’accions de comunicació principalment digitals, es donaran a conèixer la retribució flexible i els beneficis de l’aplicació. Aquestes activitats, juntament amb el vessant automàtic i tecnològic de l’aplicació, permetran arribar a organitzacions de l’ESS i del TS de tots els àmbits, mides i a tot el territori.

Les accions proposades pretenen impulsar la generació d’activitat econòmica sostenible amb valor social i econòmic per a:
1. Treballadores, per augmentar la seva renda disponible i la capacitat de decisió sobre la composició del seu salari.
2. Organitzacions clientes, per ajudar-les a millorar la qualitat de vida de les seves treballadores amb un cost molt reduït.
3. Organitzacions proveïdores, que tindran accés a un nou mercat, i es promourà el consum de serveis de l’ESS.

Dades de contacte

Jaume Oller i Marta Dalmau
hola@tandemgo.coop
722 836 010

Web i xarxes socials
Linkedin
Sector d'activitat

Serveis d’assessoria i gestoria

Àmbit territorial

Catalunya i Estat