Entitat promotora i agrupada/ades

EI L’Eina SCCL; MES Cooperativa SCCL; Malarrassa SCCL

Descripció del projecte

Aquest projecte consisteix a generar un servei integral per facilitar que les persones necessitades de cures es quedin al domicili de manera segura. Incorpora a l’atenció física i presencial al domicili les últimes tecnologies de teleassistència, i garanteix que en el moment que s’hagi d’optar per una gestió externa – fora de l’àmbit familiar – sigui de la màxima qualitat i arrelada amb l’entorn de les persones usuàries.

Per això, es parteix de l’entorn comunitari com a factor de protecció de les persones grans, facilitant la relació entre els diferents agents –famílies, serveis socials, empreses prestadores de serveis, recursos públics, voluntariat/ entitats i associacions– i les persones grans, tant a escala individual com col·lectiva, amb una detecció, intervenció i prevenció dels diferents casos, i amb un servei adaptat a les persones ateses i a la seva situació personal.

En darrer terme, cerca la creació de valor afegit al sector de cures amb la substitució progressiva de la prestació de serveis de baixa qualitat i extensius en personal, per la prestació de serveis de qualitat i intensius, apostant per la professionalització i la creació d’ocupació de qualitat.

Dades de contacte

Neus Frigola Bagué
cuidemnos@einacooperativa.coop
659 113 180

Web i xarxes socials
Sector d'activitat

Salut i cures

Àmbit territorial

Terrassa