Presentació

L’acció consisteix en atorgar premis als millors treballs de Fi de Grau, de Postgrau i treballs de Fi de Màster que s’hagin realitzat en universitats catalanes públiques i privades, presentats entre el 21 de setembre de 2020 i el 20 de setembre de 2021, i que versin sobre temes relacionats amb el tercer sector, l’economia social o el cooperativisme. Aquesta acció fomentarà l’especialització en aquestes àrees de coneixement i impulsarà a l’alumnat amb inquietuds socials.

Inscripcions fins al 20 de setembre de 2021

Inscripcions

Bases dels premis (català)
Bases de los premios (español)
Bases of the awards (english)

Vídeos de guanyadors i guanyadores dels Premis d’Economia Social d’edicions anteriors

Objectius

 • Donar visibilitat a les àrees de coneixement relatives al tercer sector, l’economia social i el cooperativisme en les universitats catalanes.
 • Fomentar l’especialització del alumnat en tercer sector, economia social i cooperativisme, tant a nivell de Grau com de Postgrau.
 • Reconèixer treballs acadèmics teòrics i pràctics sobre l’economia
  social, cooperativa i del tercer sector que posin en valor noves maneres de produir, gestionar i consumir.
 • En aquesta edició es valoraran especialment els treballs que abordin respostes actuals de la societat, com per exemple: noves formes de producció, el cooperativisme de plataforma, noves formes de consum o de gestió innovadores des del cooperativisme, la continuïtat d’activitats econòmiques en forma de cooperativa així com altres reptes de l’economia social.
 • Facilitar la creació d’una xarxa de personal acadèmic interessat en aquestes àrees.

Bases del premi

El programa de foment de l’economia social, amb la col·laboració de la Fundació Roca i Galès, que té com a objectiu principal l’estudi i la promoció del cooperativisme a Catalunya i dels seus principis i valors, estableixen un reconeixement dels millors Treballs de Fi de Grau (TFG), Treballs de Fi de Màster (TFM) i Treballs de Postgrau (TFP) sobre el tercer sector, l’economia social o les cooperatives.

Poden presentar-se al premis aquelles persones que hagin presentat un Treball de Fi de Grau (TFG), Treballs de Fi de Màster (TFM) i Treballs de Fi de Postgrau (TFP) i que reuneixi les condicions establertes en aquestes bases.

PRIMERA. Objecte

Premis als millors TFG, TFM i TFP presentats entre el 21 de setembre de 2020 i el 20 de setembre de 2021 i que versin sobre el tercer sector, l’economia social o les cooperatives.

SEGONA. Candidatures

Poden optar al premi aquelles persones que hagin presentat un TFG o un TFM o un TFP en una institució acadèmica situada a Catalunya, obtenint una qualificació superior o igual a 7 sobre 10. Els TFG, TFM o TFP han d’haver estat supervisats pel professorat o persona tutora de la facultat on estigui matriculat l’alumne, d’acord amb la normativa dels centres respectius.
Nomes s’admetrà una sol·licitud per TFG ,TFM o TFP presentat, independentment del nombre de persones que l’hagin realitzat.

TERCERA. Característiques dels treballs

 1. La temàtica del TFG, TFM o TFP ha de fer referència a una temàtica vinculada al tercer sector, l’economia social o les cooperatives.
 2. Els TFG, TFM o TFP, han d’haver estat presentats entre el 21 de setembre de 2020 i el 21 de setembre de 2021.
 3. Han de ser treballs originals, que compleixin amb la normativa de la institució acadèmica en la que han estat presentats, i han d’haver estat qualificats per la universitat amb una nota igual o superior a 7.
 4. La llengua emprada en el treball pot ser català, castellà o anglès.

QUARTA. Presentació de les sol·licituds

Tota la informació relativa als premis esta disponible al web www.economiasocial.coop/premis. Per poder optar a la present convocatòria, les persones interessades hauran d’enviar la documentació necessària, fins el 20 de setembre de 2021 (inclòs).

La documentació que caldrà enviar és:

 • Document 1: Dades personals de les persones autores del treball.
 • Document 2: Un resum de 1.500 caràcters (espais inclosos). Pot estar escrit en català, castellà o anglès.
 • Document 3: Fotocòpies del DNI de les persones autores.
 • Document 4: Document acadèmic. Certificat de la secretaria on s’especifiqui el títol del treball, qualificació, data de presentació del mateix i nom de la persona tutora. Si es considera pertinent, es podrà demanar més informació per tal de verificar la validesa del document presentat.
 • Document 5: Copia del TFG, TFM o TFP.
 • Document 6: Versió cega del TFG, TFM o TFP, en el que no hi consti cap nom de les persones autores, tutors o universitat en el que s’ha elaborat el treball, per tal de que pugui ser avaluat de manera anònima pel tribunal.

Aquelles sol·licituds que no incloguin tota la documentació o que es presentin fora del termini establert, seran desestimades.

CINQUENA. Condicions de publicació i difusió

La presentació de la documentació per a optar al Premi implica autoritzar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través del programa de foment de l’economia social, i a la Fundació Roca Galès a donar publicitat del nom de les persones premiades, el títol i el resum dels TFG, TFM o TFP, així com a publicar la seva imatge en fotografies i vídeos (realitzades a l’acte de lliurament o en altres moments). Les imatges podran ser difoses a través de qualsevol mitjà de comunicació habitual (televisió, premsa, Internet, mitjans externs…). La distribució s’efectuarà únicament amb caràcter gratuït i amb l’objectiu de difondre les activitats del programa de foment de l’economia social. Les persones autores autoritzen gratuïtament al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través del programa de foment de l’economia social, a editar i publicar els treballs que resultin finalistes.

SISENA. Dotació del Premi

S’atorgaran un màxim de 7 reconeixements als millors TFG, TFM o TFP en el marc d’un acte públic que es celebrarà durant el quart trimestre del 2021.

 • Premi especial: dotació de 1.100 euros + serveis i productes del mercat Social valorats en 300€.
 • Primer premi TFG: dotació de 1.100 euros + serveis i productes del mercat Social valorats en 300€.
 • Segon premi TFG: dotació de 900 euros + serveis i productes del mercat Social valorats en 300€.
 • Primer premi TFM: dotació de 1.100 euros + serveis i productes del mercat Social valorats en 300€.
 • Segon premi TFM: dotació de 900 euros + serveis i productes del mercat Social valorats en 300€.
 • Primer premi TFP: dotació de 1.100 euros + serveis i productes del mercat Social valorats en 300€.
 • Segon premi TFP: dotació de 900 euros + serveis i productes del mercat Social valorats en 300€.

En el cas que alguna de les categories quedi deserta per manca de treballs o de la qualitat de les mateixes, el jurat tindrà la potestat d’atorgar més premis en altres categories.

SETENA Jurat i procés de selecció

Es nomenarà un tribunal composat per persones amb el següent perfil:

 • Persones expertes de l’àmbit universitari català.
 • Persones amb una dilatada trajectòria en l’àmbit del tercer sector, l’economia social i les cooperatives.

Aquest tribunal estarà composat per entre 5 i 7 membres. La reunió del tribunal i el posterior lliurament de premis tindran lloc durant el quart trimestre del 2021.

VUITENA. Criteris de valoració

Els criteris de valoració dels TFG, TFM i TFP seran els següents:

 • Qualitat del disseny, organització, estructura i format del treball.
 • Qualitat del llenguatge i claredat, es tindrà en compte la perspectiva de gènere especialment.
 • Rigorositat.
 • Claredat dels objectius plantejats.
 • Contingut i anàlisis desenvolupat.
 • Metodologia utilitzada.
 • Referencies i bibliografia.
 • Solidesa.
 • Dificultat del tema tractat.
 • Utilitat/Viabilitat.
 • Interès del tema.
 • Aborda respostes a problemes actuals de la societat, en especial aspectes que tinguin a veure amb la transició ecològica.
 • Innovació, novetat.

Destinataris

Persones matriculades en les universitats catalanes públiques i privades, en Graus, Postgraus o Màsters i que presentin treball de Fi de Grau, treball de Fi de Postgrau o treball de Fi de Màster sobre el tercer sector, l’economia social o el cooperativisme durant el curs acadèmic 2020-21.

Termini

El termini per a l’enviament de Treballs de Fi de Grau, Treballs de Fi de Màster o Treballs de Fi de Postgrau s’obrirà el 21 de setembre de 2020 i el 20 de setembre de 2021 (ambdós inclosos). La resolució i el lliurament del premi es realitzarà el 15 d’Octubre de 2021.

Dubtes i consultes

Per a més informació o consultes sobre els Premis: premis@rocagales.cat