Donada la diversitat d’agents que participen en un projecte d’aquesta escala, s’ha estructurat la documentació segons els diferents ámbits, ja siguin urbanístics, arquitectònics, constructius, de gestió, etc. La suma de tots els documents és la que ens dona una visió global i completa del mateix, desde totes les escales possibles. Obtenim, per tant, quatre documents:

0. Manifest

  1. Ajuntament
  2. Cooperativa
  3. Constructora
  4. Persones usuàries