BlogVisió COVisió CO destacat

democràciaparticipativa_aracoopParlar de gestió Co implica parlar de gestió democràtica i participació. La nostra condició de cooperatives suposa una aposta convençuda per la gestió col·lectiva de les nostres empreses, donant joc a les persones i creant contextos organitzatius que apostin per l’apoderament i la participació real a tots nivells, des de la construcció de l’estratègia, passant pels plans de gestió anual i fins a la gestió del dia a dia dels espais on treballem més directament.

Entenem per participació real quan, més enllà de disposar d’informació, de poder opinar i poder participar en espais de deliberació concrets, els sistemes de treball compten amb les persones en la gestió i la presa de decisions en el si dels seus equips, i per tant, sistemes basats en l’auto organització i amb possibilitats d’incidència real sobre l’esdevenir de l’empresa.

suara_aracoopSuara, sccl va construir el pla estratègic 2015-2018 amb la participació de 1.057 persones, bàsicament sòcies, però també treballadores, combinant tallers de construcció estratègica i enquestes, amb documents de treball per provocar pensament estratègic i contrastar i alimentar la reflexió des dels diferents equips. Quaranta directius de l’organització es van posar al servei dels equips per compartir espais de treball de reflexió estratègica amb ells.

Fil a l’Agulla, sccl disposa d’un marc organitzatiu i sistema de presa de decisions que es basa en apoderar els equips de cada àmbit (educació, teràpia i desenvolupament organitzacional) per desplegar les estratègies i prioritatsfilalagulla_aracoop definides conjuntament en assemblea, concretant projectes i vetllant per la sostenibilitat de cada un d’ells. Un exemple d’això són les tres premisses que cal preguntar-se i assegurar abans de fer qualsevol proposta: 1. es tracta d’una proposta viable i sostenible des d’un punt de vista econòmic? 2. està en línia amb la missió i els objectius de transformació social? i 3. hi ha alguna persona que estigui disposada a treballar-hi per tirar-la endavant?

arç_coop_aracoopLa gestió col·lectiva demana temps i recursos i per això cal ser molt eficient en altres processos per poder-nos-hi dedicar. L’aposta per sistemes d’informació avançats que permetin un accés fàcil i àgil a la informació, de forma comprensible i selectiva, per poder disposar de dades per gestionar i prendre decisions en els diferents punts de l’organització és el que s’està treballant a Arç cooperativa.

Participació en origen, marcs i polítiques de treball explícites i consensuades, sistemes d’informació avançats, major repartiment del poder (capacitat d’incidir) dins de l’organització, són aspectes que afavoreixen el desenvolupament de la gestió i governança cooperativa, basada en participació real i responsable de les persones i equips, i suposen una gran oportunitat de desplegament del gran potencial que tenim com a empreses de persones que som!

Jordi Valls
Soci consultor, Hobest