Sin categoríaVisió COVisió CO destacat

Les sessions dels tallers del programa formatiu d’aracoop “Sessions presencials d’assessorament tècnic, econòmic i jurídic sobre economia cooperativa” pretenen especialitzar els prescriptors públics i privats d’empresa per tal que puguin fer-se seu el model d’empresa cooperativa, així com que adquireixin coneixements, recursos i eines per a la millor gestió d’aquestes empreses.

 

Un dels tallers “la Cooperativa, una opció de continuïtat per a les SCP” es va impartir el passat 21 d’abril a Girona i van participar gestories de la província que cada any tenen un increment de cooperatives a atendre. Es va treballar en el model cooperatiu des del punt de vista dels aspectes de gestió. Cal destacar l’aprofundiment que es va fer en els requisits que han de complir les associacions d’autoocupació, tenint en compte que aquests requisits puguin motivar-los a l’hora de constituir una cooperativa.

El mateix però amb menor grau es va repassar respecte les SCP susceptibles de conversió. Malgrat l’escepticisme respecte que els clients facin el pas, es va valorar positivament què com més informació tècnica tinguin, més convincent pot ser l’argumentari i més casos de conversió es podran produir.

 

El taller d’àmbit econòmic, fiscal i jurídic de l’empresa cooperativa consta de 2 sessions. Se n’han realitzat a Reus els dies 9 i 16 de maig i a Girona el 30 de maig i 6 de juny.

En el primer taller van participar molt activament emprenedors i assessors de gestories i del SECOT principalment. Després de contextualitzar l’economia social destacar l’interès en la primera sessió en el tema laboral en el qual és va aprofundir i en les cooperatives de serveis. En la segona sessió a banda dels objectius previstos i degut a les pertinents qüestions dels participants es va explicar també la darrera modificació de la Llei de Cooperatives Catalana entre d’altre temes i es va generar un interessant debat donada la transcendència de la modificació per a les cooperatives de treball associat que hi puguin resultar afectades.

Al segon taller van participar prop de 10 persones, principalment tècnics de Girona Emprèn i de gestories. A més a més d’aprofundir en els continguts, el final de la sessió va servir per obrir també un interessant col·loqui sobre la temàtica. Un dels temes destacats que es van tractar van ser les reconversions tant de SCP o associacions en cooperatives. Per altra banda, a la segona sessió es van resoldre diverses consultes de l’ICACsobre aspectes comptables de les cooperatives i qüestions relacionades amb el funcionament de les aportacions de capital i les reserves amb molt interès per part dels participants.

Aquests taller han estat de gran utilitat pels assistents que van manifestar que podran aplicar els coneixements adquirits en l’assessorament i en el seu procés d’emprenedoria i alhora ha servit com a introducció als aspectes comptables i fiscals de les cooperatives.

En el tallet l’impost de societats en les cooperatives i la llei fiscal especial realitzat a Tarragona el passat 6 de juny van participar també 10 persones principalment assessors i gestors, la majoria dels quals eren de l’APTTCB.

A banda del temari també es van resoldre dubtes referents a l’impost de societats i els càlculs del FRO i del FEPC que en alguns casos s’estaven comptabilitzant erròniament. També és va parlar dels ratis treballadors soci / treballador no soci i del límits de salarials.

Anàlisi d’estats financers d’empreses cooperatives és un altre dels aspectes que tracten els tallers d’assessorament fiscal i financers. Se’n van realitzar els dies 14 de juny a Barcelona i el 15 a Lleida.

Al primer taller van assistir treballadors i col·laboradors d’empreses cooperatives i professionals de despatxos d’assessorament i auditoria. Complementàriament al temari també és va desenvolupar i ficar en comú un cas pràctic d’anàlisi d’estats financers. Els aspectes que varen despertar més interès varen ser els relacionats amb l’anàlisi de l’estructura de finançament de les cooperatives. Degut al bon nivell dels assistents es va poder entrar en més detall en les diferències entre les empreses mercantils i les cooperatives.

El segon taller, amb un perfil de participants similar també hi havia persones interessades en el funcionament empreses cooperatives. Els assistents varen mostrar molt interès i un nombre important de preguntes. Aquestes estaven centrades en l’organització dels fons propis i l’estructura de finançament de les cooperatives, i en l’anàlisi d’alguns aspectes com la solvència i/o l’endeutament. El taller va ser d’utilitat perquè professionals de l’àmbit cooperatiu coneguin les principals diferències en l’anàlisi dels estats financers entre les empreses mercantils i les cooperatives,i tinguin arguments per explicar aquestes diferències als grups d’interès (banca, socis, etc.)

En el taller “Els fons propis en les cooperatives” realitzat a Barcelona el 28 de juny van assistir auditors, consultors, mediadors, càrrecs de cooperatives i tècnics d’empresa municipals principalment. Es aquest cas es va aprofundir més en el contingut que en el debat tot i que també és van formular preguntes interessants amb gent del món cooperatiu.

En aquest cas, un exemple de pregunta va ser: Si als Estatuts d’una cooperativa consta que el 10% del resultats cooperatius aniran al Fons de Educació, Formació i Promoció i durant l’exercici la depesa ha pujat al 20%, pot deduir-se aquest percentatge? La resposta en aquest cas és no. Només pot deduir el 10% que és el que consta als Estatuts. S’hauria de modificar els Estatuts.

Aportacions de capital social

Una pregunta que s’ha repetit en diversos tallers de comptabilitat i fiscalitat és els criteris que han de complir les aportacions de capital dels socis perquè puguin considerar-se com un patrimoni net de la cooperativa.

Les aportacions de capital han de complir tres condicions. La primera és que el Consell Rector tingui el dret de refusar el retorn de les aportacions en cas que el soci sol·liciti la baixa. A la pràctica aquest dret no és aplicable sinó es donen unes circumstàncies que justifiquin la negativa a retornar les aportacions al capital. I tot i això, aquest dret s’aplica en molt poques ocasions. La segona condició és que la remuneració de les aportacions al capital social ha de ser discrecional. El Consell Rector ha de decidir si durant un exercici econòmic es remunera, o no, les aportacions al capital social. Aquesta condició obliga a classificar en el passiu totes les aportacions de capital dels socis que tinguin una remuneració o interès pactat des d’un inici. I la tercera condició és que el retorn cooperatiu als socis que han aportat capital també sigui discrecional. De manera que també sigui el Consell Rector el que decideixi anualment si reparteix retorn cooperatiu als socis que han aportat capital.

L’aplicació de les tres condicions anteriors ha implicat que una part important de les aportacions al capital realitzades abans de l’entrada en vigor de la normativa comptable s’hagin hagut de reclassificar al passiu. En canvi, les noves aportacions de capital ja contemplen aquestes condicions.

 

Els tallers sobre assessorament fiscal, jurídic i financer volen resoldre dubtes sobre aquests aspectes en l’àmbit d’empreses cooperatives. Amb la voluntat de ser resolutius en aquest sentit, es convida les persones interessades en assistir als tallers mostrin questions concretes que es resoldran durant les sessions.