Entitat promotora i agrupada/ades

ECOS SCCL; Arqbag SCCL; Cal Tip, Cooperativa de Coneixement SCCL; Associació Núria Social

Descripció del projecte

Entenem per pol cooperatiu i d’ESS un grup d’entitats, majoritàriament cooperatives, que s’organitza en un territori al voltant d’espais físics i desenvolupa dinàmiques d’intercooperació per enfortir la seva viabilitat social i empresarial, així com per donar cabuda a nous projectes col·lectius. Des de 2016, algunes entitats estan gestant una xarxa de pols cooperatius compromesos amb l’ESS.

La xarxa actualment no té format jurídic, ni es compromet que en finalitzar el projecte que es presenta a subvenció en tingui, si bé es valoren diferents opcions legals al llarg del projecte. Es tracta d’un projecte d’intercooperació entre 8 pols, amb el compromís de permanència i ampliació (a més entitats que les agrupades i pols que hi donen suport), però sense creació de nova cooperativa.

Els objectius perseguits són:

1. Enxarxar 8 pols cooperatius i d’ESS.

2. Millorar la gestió dels espais: econòmica, tècnica, ambiental i tecnològica.

3. Ampliar la xarxa a Catalunya, l’Estat i Europa

El projecte es desenvolupa durant 12 mesos, des del setembre de 2021 fins al juny de 2022 (esperant resolució de pròrroga fins a 15/11/22), a Barcelona, Olot, Ripoll, Sabadell i Sant Cugat del Vallès.

Dades de contacte

Sandra Barrera Navarri

gestio@grupecos.coop

Web i xarxes socials
Sector d'activitat

Altres serveis

Àmbit territorial

Barcelonès, Gironès