Sin categoríaVisió COVisió CO destacat

La crisi social, a redós de l’econòmica, ens ha demostrat que l’excessiva dependència dels mercats financers, però també, de pocs sectors productius, és un risc massa elevat. També ens ha demostrat que l’economia social, i especialment, la cooperativa, té més capacitat de resistir els efectes dels cicles econòmics. Hi pot haver diverses raons per les que el moviment cooperativista hagi estat capaç de superar la crisi en xifres d’ocupació, i sobretot, d’ocupació estable, però la raó fonamental rau en la seva capacitat de situar les persones al centre. Persones al centre de decisió i de les decisions, aportant democràcia a l’economia. D’aquest fet n’hem d’aprendre que, l’ordre dels factors, altera el resultat; hem de transitar més cap a economies al servei de les persones que cap a persones al servei de les economies.

La societat demanda participar activament en com accedeix al mercat de treball, en com participa a l’economia. De fet, la societat exigeix recuperar el dret a decidir com s’incorpora al mercat de treball o en l’economia, i amb quins drets ho farà.

Les polítiques públiques s’enfronten a la necessitat de dissenyar respostes als reptes que planteja el mercat de treball i l’economia en general pels propers anys. L’economia col·laborativa, la robotització, indústria 4.0, nous patrons de consum, són alguns dels factors que poden transformar el context que ara coneixem. Això obligarà a enfortir l’individu, apoderar més les persones, per tal que puguin afrontar amb garanties els reptes que es plantejaran. I una forma de fer-ho és, promovent fórmules d’organització i de treball, on precisament s’apodera l’individu en la presa de decisions, com és el cas del cooperativisme, un moviment lligat estretament als valors. I un moviment que ajuda a donar resposta, poble a poble, barri a barri, als canvis en la manera de produir i consumir. L’economia social i el cooperativisme s’estan consolidant clarament com a models capaços de vertebrar aquest canvi i donar resposta als reptes i necessitats de la societat i de l’entorn.

El programa aracoop i la creació de la xarxa d’ateneus cooperatius són concebuts com a espais de trobada, coordinació, aprenentatge, innovació, creació i assessorament en l’àmbit de l’economia social i cooperativa a cada territori. Instruments de transformació, que ajuden a tenir una societat més justa, més sòlida i cohesionada.

Josep Ginesta

Secretari general de Treball de la Generalitat de Catalunya.

 

Font: Diari Expansión