L’acord de reactivació s’ha d’adoptar amb els requisits i la majoria establerts per a la modificació dels estatuts i s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en un diari de gran difusió a Catalunya. (art. 103.2)

Si un soci està disconforme amb la reactivació de la cooperativa pot donar-se de baixa voluntària per causa justificada i té dret al reemborsament de les seves aportacions al capital social en el termini de cinc anys. (art. 103.3)

La reactivació de la cooperativa no és constitutiva fins que no se n’ha fet la inscripció en el Registre de Cooperatives. (art. 103.4)