Els acords adoptats són executius des de la data que determini la pròpia assemblea o, si no ho ha determinat, a partir de la data en què es va fer l’assemblea, llevat que per llei s’exigeixi una altra cosa. Ara bé, l’aprovació de l’acta és condició necessària per l’efectivitat d’aquests actes. (art. 51.2)

Tanmateix, els acords la inscripció dels quals tingui efectes constitutius segons l’article 21 de la Llei, tenen eficàcia jurídica a partir que se n’hagi fet la inscripció en el Registre de Cooperatives. Aquests actes són: (art. 51.2 i 21)

– Constitució de la cooperativa

– Modificació d’estatuts socials

– Fusió, escissió, transformació i dissolució

– Sol·licitud de cancel·lació d’assentaments

– Reactivació de cooperatives (art 103)