La baixa del soci pot ésser voluntària, obligatòria o disciplinària per expulsió.

En relació a la baixa obligatòria, aquesta sempre es considerarà justificada. (art.32.2)

Una baixa obligatòria és aquella que es produeix quan els socis deixen de complir els requisits establerts pels estatuts o exigits per la Llei per a mantenir-se com a tals, dins la cooperativa.

Un exemple de baixa obligatòria, seria quan els socis treballadors i els socis de treball d’una cooperativa de treball associat es donin de baixa com a conseqüència de causes econòmiques, tècniques, organitzatives, de producció o derivades de força major, que afectin substancialment al bon funcionament de la cooperativa. (art. 32.1 i 134)