Sí, en el termini d’un mes des de la notificació de la sanció per part del Consell Rector, pot interposar recurs davant el Comitè de Recursos si n’hi ha, i en cas de que no n’hi hagi, davant l’Assemblea General.

L’Assemblea General (en el termini de 6 mesos) o en el seu cas, el Comitè de Recursos si n’hi ha (en el termini de 3 mesos), pot anul·lar la sanció o bé ratificar-la. (art. 36.1.c de la Llei 12/2015, de 9 de juliol)