La baixa voluntària es considera justificada en els supòsits següents (art. 31.4):

  1. a) Si s’ha complert el període mínim de permanència a la cooperativa, si s’escau, i el termini de preavís que fixen els estatuts.
  2. b) En els supòsits establerts pels estatuts socials com a casos de baixa justificada.
  3. c) Si el consell rector la considera justificada.
  4. d) La resta de supòsits que tipifica la Llei, amb els requisits corresponents.