La baixa es pot considerar com a no justificada, quan la persona sòcia que causa baixa, d’acord amb els Estatuts no ha complert amb el termini de preavís de la seva baixa voluntària o no ha mantingut la seva condició de soci, durant els anys que els Estatuts si fos el cas hagin determinat com a permanència mínima a la cooperativa.