Sí, una cooperativa de treball associat pot tenir treballadors que no siguin socis, sempre i quan el nombre d’hores l’any fetes pels treballadors amb contracte laboral no superi el 30% del total d’hores l’any fetes pels socis treballadors. (art. 131 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol)

Ara bé, pel càlcul d’hores esmentat no s’ha de tenir en compte:

  1. Els treballadors que formin part de la cooperativa en virtut de subrogació legal
  2. Els treballadors que substitueixin socis treballadors que estiguin en excedència, incapacitat laboral temporal, gaudint de permís de maternitat o paternitat o que estiguin exercint un càrrec públic o complint un deure públic de caràcter inexcusable.
  3. Els treballadors que treballin en centres de treball subordinat o accessori.
  4. Els treballadors que tinguin un contracte de pràctiques, per a la formació o per obra o servei determinats.
  5. Els treballadors contractats de conformitat amb una disposició de foment de l’ocupació de persones amb discapacitats físiques o psíquiques.
  6. Els treballadors amb contracte de treball que rebutgin expressament la proposta de la cooperativa de la cooperativa per a adquirir la condició de socis. en tot cas, el nombre de treballadors en actiu que hagin renunciat expressament a ésser socis no pot ser superior al nombre de socis actius existents en aquell moment.