El Fons de Reserva Obligatori no es pot repartir entre els socis, excepte que la cooperativa hagi determinat en els seus estatuts que tingui un caràcter parcialment repartible. Ara bé aquesta possibilitat, ha estat sotmesa per l’art. 84.3 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol a una sèrie de condicions:

  • La repartibilitat en cap cas pot superar el 50% del fons.
  • El repartiment només pot tenir lloc en el moment de la liquidació de la cooperativa o en cas de transformació en un altre tipus de societat.
  • Aprovat el caràcter de repartible o no repartible del Fons de Reserva Obligatòria, aquest no es pot modificar de nou, fins passats 5 anys de l’anterior acord. (Article 84.4 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol).
  • En les cooperatives sense ànim de lucre el fons de reserva obligatori és irrepartible. (art. 84.1 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol).