Una vegada deduïdes les pèrdues d’exercicis anteriors i abans del càlcul de l’impost de societats cal destinar als fons obligatoris els percentatges següents:

a) Amb caràcter general, el 20 % al fons de reserva obligatori (FRO), i el 10 % al fons d’educació i promoció cooperatives (FEP).

b) El 50 % dels excedents procedents de la regularització de balanços, al fons de reserva obligatori (FRO).

c) El 100 % dels excedents procedents de les plusvàlues obtingudes per l’alienació dels elements de l’immobilitzat material o immaterial, segons l’article 79.2.f, de la Llei 12/2015 de Cooperatives Catalanes, al fons de reserva obligatori (FRO).

d) Dels excedents restants, un cop satisfet l’impost de Societats s’ha d’aplicar de conformitat amb el que estableixin els estatuts o acordi l’assemblea general ordinària.

(art. 81 Llei 12/2015, de 9 de juliol).