De l’import definitiu del reemborsament que pertoqui es poden deduir: les quantitats que el soci o sòcia degui a la cooperativa per qualsevol concepte; les responsabilitats que li puguin ésser imputades i quantificades, les pèrdues no compensades d’exercicis anteriors, i les previsions de pèrdues de l’exercici en curs que caldrà regularitzar un cop s’hagi tancat.

Si els estatuts ho disposen, sobre l’import liquidat de les aportacions obligatòries, el Consell Rector por aplicar les deduccions que s’acordin en cas de baixa no justificada o expulsió, respectant el límit fixat en els estatuts, que no pot excedir del 20% o el 30%, respectivament.

(art. 35 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol).