En cas de baixa, la persona sòcia té dret al reemborsament de les seves aportacions, voluntàries i obligatòries al capital social; al retorn cooperatiu (si ha existit) que li correspongui en funció de la seva activitat cooperativitzada i, si escau, a la part individualitzada del fons de reserva voluntari. I tot plegat sens perjudici de les deduccions que es puguin efectuar sobre el capital social del soci d’acord amb la llei.

Convé que els estatuts socials regulin el procediment per exercir el dret del reemborsament de les aportacions socials, tenint en compte que la llei permet regular en Estatuts un termini de retorn fins a un màxim de 5 anys, si bé anualment s’ha d’abonar al menys una cinquena part de la quantitat a reemborsar. Les quantitats pendents de reemborsament no són susceptibles d’actualització però el soci que es dona de baixa té dret a rebre l’interès legal del diner incrementat en dos punts.

(art. 35 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol).