Les aportacions obligatòries i voluntàries van lligades al manteniment de la condició de soci. En el moment de la baixa del soci, aquest pot sol·licitar el reemborsament de les seves aportacions, i la cooperativa tractarà aquesta sol·licitud, en funció d’allò que hagi disposat en els seus Estatuts, i que en general determinarà:

a) Aportacions amb dret de reemborsament en cas de baixa.
b) Aportacions el reemborsament de les quals pugui ser refusat incondicionalment pel consell rector en cas de baixa.

La consideració en un sentit o en l’altre, tindrà repercussions comptables per la cooperativa a la hora de considerar el capital aportat pels socis, com a Fons Propi o Fons Aliè.

 

(art. 70.7 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol)