El capital social mínim és aquell que ha estat fixat en els Estatuts inscrits de la cooperativa, si bé aquest mai s’haurà pogut fixar amb un import inferior 3.000 euros, tant en fase de constitució, com al llarg de la vida de la cooperativa. (art. 70 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol).

El capital social mínim de la cooperativa, entenem que és aquella part del capital social que s’ha fixat en estatuts, d’acord amb la dimensió que tingui la cooperativa en cada moment. De manera que la reducció de la xifra del capital social per sota del mínim establert estatutàriament, si es manté durant més d’un any, ha de ser causa de dissolució.