El capital social d’una societat cooperativa, està constituït per la suma de les aportacions obligatòries i voluntàries subscrites per les persones associades, de tal manera, que en la mesura en què els seus socis es donen d’alta i de baixa en funció de la participació o no en l’activitat cooperativitzada, es tracta d’un capital social variable. Aquesta variabilitat per naturalesa, provoca que no sigui necessari formalitzar davant de Notari cada variació de capital, com si succeeix en altres formes jurídiques mercantils.