Aquestes son les principals causes a títol enunciatiu:

  • Les relacionades amb el funcionament i la destinació del Fons de Reserva Obligatori i del Fons d’Educació i Promoció.
  • Les relaciones amb la retribució dels socis mitjançant interessos i retorns, fora dels paràmetres establerts a la llei
  • Les relacionades amb una imputació de pèrdues incorrecte
  • Les relacionades amb el percentatge de participació en capital d’un soci quan la normativa corresponent la limiti
  • Les relacionades amb la participació en el capital d’altres societats, més enllà dels límits que permet la llei.
  • Les relacionades amb el volum d’operacions que les cooperatives realitzen amb tercers no socis.
  • Les relacionades amb un nombre de socis inferior al previst legalment.
  • Les relacionades amb disposar d’un capital inferior, al mínim establert en les estatuts
  • Les relacionades amb la finalització de l’objecte social, paralització de l’activitat de la cooperativa o inactivitat dels seus òrgans socials.
  • Les relacionades ambla falta d’auditoria de la cooperativa en el cas que aquesta sigui obligatòria.

 (Art. 13 de la Llei 20/1990, de 19 de novembre de règim fiscal de les cooperatives.)