Els serà  d’aplicació els següents beneficis fiscals:

  • Exempció en l’Impost de Transmissions Patrimonials i actes jurídics documentats per la compra de béns i drets que afavoreixin en compliment dels fins socials
  • Bonificació del 50% en la quota íntegra de l’Impost de Societats
  • Bonificació especial per les cooperatives de treball associat del  90% de la quota íntegra de l’IS, durant els 5 primers anys d’activitat si integren, al menys, el 50% de socis minusvàlids que estiguin sense feina en el moment de constitució.

(Art. 34 de la Llei 20/1990, de 19 de novembre de règim fiscal de les cooperatives.)