– Exempció en l’Impost de Transmissions Patrimonials i actes jurídics documentats en les següents operacions:

–          Actes de constitució, ampliació de capital, fusió i escissió.

–          Constitució i cancel·lació de préstecs.

–       Adquisicions de béns i drets que s’integrin en el Fons d’Educació i Promoció cooperativa per al compliment de les seves finalitats.

– Llibertat d’amortització en l’Impost de Societats (IS), pels actius fixes nous amortitzables que es comprin en el termini dels tres anys següents a la inscripció de la cooperativa en el Registre.

– Pel que fa al tipus de gravamen en l’impost de societats (IS):

–          A la base imponible positiva o negativa corresponent als resultats cooperatives, se li aplicarà el tipus del 20%.

–          A la base imponible positiva o negativa corresponent als resultats extracooperatius, se li aplicarà el tipus general de l’impost de societats.

– Bonificació del 95% en l’Impost d’Activitats Econòmiques (en el cas que s’hagi de pagar).

– Bonificació del 95% de l’Impost sobre Bens Immobles rústic a les cooperatives agràries i d’explotació comunitària de la terra.

(Art. 33 de la Llei 20/1990, de 19 de novembre de règim fiscal de les cooperatives.)