El màxim grau de protecció fiscal s’atorga a aquelles cooperatives de primer grau que, a més de complir totes les condicions per a poder ser qualificades com cooperatives protegides, pertanyen a algun dels següents grups de cooperatives i compleixen les condicions imposades a cadascun d’ells per accedir a la protecció especial:

Cooperatives de treball associat
Cooperatives agràries
Cooperatives d’explotació comunitària de la Terra
Cooperatives del Mar
Cooperatives de consumidors i usuaris

(Art. 7 de la Llei 20/1990, de 19 de novembre de règim fiscal de les cooperatives).