Els socis responen dels deutes socials de la cooperativa d’una manera limitada a les aportacions socials subscrites, tan si estan desemborsades com si no ho estan (art. 69 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol), encara que els socis poden arribar a respondre davant la cooperativa amb llur patrimoni personal, present o futur, de l’incompliment o el compliment defectuós de les obligacions socials corresponents, que per llur naturalesa no s’extingeixin amb la pèrdua de la condició de soci.