Són aquelles cooperatives que en els seus estatuts hi consta expressament que:

– Els excedents no es distribueixen entre els socis, sinó que es reinverteixen a la cooperativa.

– Els càrrecs de membre de Consell Rector i Interventor de Comptes són gratuïts, excepte que aquests membres no siguin socis de la cooperativa (en aquest cas poden ser retribuïts).

– Les aportacions del socis a la cooperativa no poden meritar un interès superior a l’interès legal del diner.

– Les retribucions dels socis treballadors, dels socis de treball i del personal contractat no podran superar el 150% de les retribucions que, en funció de l’activitat i categoria professional, estableixi el conveni col·lectiu aplicable al personal assalariat del sector i la zona corresponent.

(art. 144 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol)