Per poder cotitzar a temps parcial la cooperativa haurà d’aportar còpia dels estatuts, del reglament de règim intern o certificació de l’assemblea o del consell rector, en els quals haurà de figurar el nombre d’hores de treball al dia, a la setmana o a l’any, i la distribució horària. Es considerarà que els socis fan la seva activitat a temps parcial quan les hores de treball al dia, a la setmana, al mes o a l’any siguin inferiors al 77% de la jornada a temps complert fixada en el conveni col·lectiu aplicable en el sector d’activitat i àmbit geogràfic de la cooperativa, o, en el seu defecte, de la jornada laboral ordinària màxima legal.

Aquestes prescripcions es contenen al Reial decret 1278/2000 de 30 de juny que va desenvolupar la disposició final 6a de la Llei de Cooperatives (estatal).

Pel que fa a l’import de les cotitzacions a temps parcial dels cooperativistes, no podran ser inferiors a les quantitats que per als diferents grups de cotització s’indiquen anualment a l’Ordre de desenvolupament de les normes de cotització a la Seguretat Social.