En el Règim Especial de Treballadors Autònoms, el treballador/a paga una quota fixa mensual, resultant de multiplicar el tipus de cotització per la base de cotització. Aquesta base és triada voluntàriament pel treballador entre un import mínim i un import màxim fixats per la llei, en canvi en el Règim General la base de cotització no és una quantitat a triar entre un mínim i un màxim, sinó que ve donada per l’import de les bestretes laborals. A part, cal tenir en compte que la cotització a abonar en el Règim General se subdivideix en dos, la quota corresponent al treballador i la quota corresponent a l’empresa