Soci en excedència: Els estatuts poden disposar la situació d’excedència per als socis que han deixat de dur a terme temporalment, per causa justificada, l’activitat cooperativitzada a la cooperativa. (art. 28 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol).

El soci que es trobi en aquesta situació, no podrà ésser membre dels òrgans rectors de la cooperativa ni tenen dret a cap retorn cooperatiu, i que tenen dret de veu, però no de vot, a l’assemblea general.