No necessàriament. Encara que la condició de soci, pels socis comuns, té caràcter sempre indefinit, pot existir la figura del soci temporal, amb les següents condicions:

  1. Els estatuts socials han de regular aquest tipus de soci i aquesta condició s’haurà d’atribuir en el moment de l’admissió.
  2. El conjunt d’aquests no pot ésser superior a 1/3 del conjunt dels socis comuns.
  3. No poden tenir a l’assemblea un percentatge de vots igual o superior al conjunt dels socis comuns.
  4. El vincle de duració determinada, no pot excedir els 5 anys.

Transcorregut el termini de 5 anys, el soci temporal pot optar a adquirir la condició de soci de durada indefinida. (art. 25 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol).