No és necessari, ja que el soci treballador si bé s’assimila a un treballador per compte aliena a nivell fiscal, la seva relació no és laboral sinó que s’estableix pels estatuts, el reglament de règim interior i els acords de l’assemblea.

No obstant la cooperativa pot prendre l’acord d’acollir-se a un conveni col·lectiu, i en aquest cas, sí que serà aplicable a les persones sòcies de la cooperativa.