Els criteris bàsics del règim de la prestació del treball han d’ésser determinats o bé en els estatuts o bé en un Reglament de Règim Interior aprovat per la majoria de dos terços de vots dels assistents a l’assemblea general.

La cooperativa podrà regular, com a matèria de règim de treball, l’organització del treball, les jornades, el descans setmanal, les festes laborals, les vacances, els permisos, la classificació professional, els criteris retributius -especialment les bestretes laborals-, la mobilitat funcional i geogràfica, les excedències o qualsevol altra causa de suspensió o extinció de la relació de treball cooperatiu, i, en general, tota altra matèria vinculada directament amb els drets i les obligacions derivats de la prestació de treball pels socis treballadors. (Art. 132 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol)