– L’ACTA de l’assemblea constituent signada per tots els socis/es on entre d’altres hi constarà l’acord d’assignació de càrrecs del primer Consell Rector.

 – Un exemplar dels ESTATUTS signats per tots els fundadors.

 – CERTIFICAT DE RESERVA DE DENOMINACIÓ: que ha d’haver estat  emesa dins dels quatre mesos anteriors al moment d’atorgament de l’escriptura.

– CERTIFICAT D’INGRÉS: que ha d’emetre l’entitat bancària conforme el dipòsit de les aportacions inicials al capital social s’ha fet a nom de la cooperativa

En relació als tràmits de constitució , veure informació més detallada a la  “Guia pràctica del procés de constitució d’una empresa cooperativa”