Una cooperativa s’ha de constituir mitjançant escriptura pública davant notari i han de ser-hi presents tots els socis fundadors amb el seu document d’identitat vigent.

En el supòsit de que un dels socis fundadors no pugui comparèixer a la notaria en el moment de la constitució, pot d’atorgar poders a una altre persona perquè el representi.

 Cal tenir en compte que per la constitució de cooperatives els Notaris han d’aplicar una reducció de fins un 50%, dels aranzels notarials d’acord amb la disp. addicional 5a, apartat 8, de la Llei 27/1999, de 16 de juliol, de cooperatives de l’estat.