Els membres integrants de la intervenció de comptes poden ser socis o no ser-ho i els nomena l’Assemblea General, sempre en nombre senar, per un mandat que no podrà ser inferior a un any ni superior a cinc anys (art. 65.1 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol)

En qualsevol cas és incompatible amb la de membre del Consell Rector o de la direcció o gerència, i en tots els supòsits, no hi pot tenir parentiu fins el quart grau de consanguinitat o el segon d’afinitat, llevat, en aquest darrer cas, que l’assemblea ho autoritzi expressament. (art. 65.4 la Llei 12/2015, de 9 de juliol).