Sí, una cooperativa es pot dissoldre pels següents motius (art. 102 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol):

  1. El compliment del termini fixat pels estatuts socials.
  2. L’assoliment de l’objecte social, o la impossibilitat de dur-lo a terme.
  3. Per la voluntat dels socis, manifestada mitjançant un acord de l’assemblea general.
  4. La reducció del nombre de socis per sota del mínim legalment necessari per a constituir la cooperativa, si es manté durant més d’un any.
  5. La reducció de la xifra del capital social per sota del mínim establert legalment o estatutàriament, si es manté durant més d’un any.
  6. En els supòsits de fusió, escissió o de transformació en una altra entitat jurídica.
  7. Que la cooperativa presenti concurs de creditors i com a conseqüència se n’acordi la dissolució.
  8. La no-incorporació d’un tercer soci, ens les cooperatives constituïdes amb dos socis.
  9. Qualsevol altra causa legal o estatutària.