Els actes nuls poden ser impugnats per tots els socis, i fins i tot pels membres del Consell Rector que hagin votat a favor i que s’hi hagin abstingut (art.61.2 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol)

Els actes anul·lables poden ser impugnats pels socis que reuneixin com a mínim el 5% dels vots socials, pels interventors de comptes, pels membres del Consell Rector absents a la reunió i per aquells que van fer constar a l’acta el vot contrari, i finalment per aquelles persones a les que se’ls va privar el vot il·legítimament. (art. 61.2 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol)

El termini per instar l’acció d’impugnació contra els acords del Consell Rector és de dos mesos des que s’ha conegut l’acord, sempre que no hagi transcorregut un any d’ençà de la data en que es va adoptar. (art.61.3 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol)