El Comitè de Recursos és un òrgan potestatiu i només existeix si els estatuts el regulen. De fet, a la pràctica, és un òrgan existent en cooperatives amb un cert volum d’associats.

La seva funció és resoldre recursos contra les sancions que el Consell Rector imposi als socis, i els altres recursos regulats per la llei 12/2015 i pels estatuts. (art. 68.1 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol).

Ha de ser format per un nombre senar de membres, amb un mínim de tres, elegits per l’assemblea general i la durada del càrrec és de dos anys i poden ser reelegits consecutivament una sola vegada. Si els estatuts ho preveuen s’hi pot integrar un assessor extern (68.2 i 68.3 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol)

 

Contra els acords del Comitè de Recursos es pot presentar recurs seguint el procediment previst en l’article 52 de la llei 12/2015 per la impugnació d’acords de l’assemblea (art. 68.6 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol).