Els acords s’han d’adoptar per majoria absoluta dels membres del Consell Rector presents o representants, si bé aquest quòrum pot ser reforçat pels estatuts. Els estatuts poden disposar que el vot del president o presidenta sigui diriment en cas d’empat en les votacions, excepte en els supòsits que la cooperativa tingui només dos socis (art. 57.1.d de la Llei 12/2015, de 9 de juliol)