Sí. Excepcionalment, el Consell Rector pot designar amb caràcter provisional un substitut d’un membre quan aquest hagi de cessar per causa de força major i no hi hagués cap suplent nomenat. En tot cas, en la primera assemblea que es convoqui cal que es ratifiqui el nomenament del substitut pel temps que li restava de mandat al substituït o s’acordi el cessament del substitut i el nomenament d’un nou soci com a membre del consell