Els membres del Consell Rector són elegits per l’assemblea general per un període màxim de cinc anys (art. 56.1 de la 12/2015, de 9 de juliol.

Els membres del Consell Rector poden ser reelegits consecutivament una sola vegada, llevat que l’assemblea general, en decideixi la reelecció per més períodes. (art. 56.1 de la Llei12/2015, de 9 de juliol)