El Consell Rector és l’òrgan de representació i govern de l’entitat, que gestiona l’empresa i exerceix, quan s’escau, el control permanent i directe de la gestió de la direcció.

Té competència per establir les directius generals d’actuació amb subordinació a la política fixada per l’Assemblea General, i pot dur a terme  tots aquells actes que li atribueix la llei, els reglaments i el estatuts socials. (art. 53 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol).